Załącznik do uchwały Nr 532/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady RadcówPrawnych z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

Regulamin korzystania z platformy e-KIRP Krajowej Izby Radców Prawnych

Regulamin określa zasady korzystania z platformy e-KIRP udostępnianej przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz odpowiedzialność KIRP.

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator danych – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

 2. Członek samorządu – osoba wpisana przez właściwą okręgową izbę radców prawnych na listę radców prawnych, aplikantów radcowskich lub prawników zagranicznych prowadzoną przez tę izbę;

 3. Dane – wszelkie informacje i treści zamieszczane przez Użytkownika na Koncie lub w inny sposób przekazane przez Użytkownika Usługodawcy w celu ich udostępnienia weKIRP, w tym również dane osobowe;

 4. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 5. e-KIRP – platforma elektroniczna dostępna w sieci internet, dedykowana Członkom samorządu, zapewniająca dostęp do Usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

 6. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do wybranych Usług dostarczanych przez KIRP;

 7. Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona przez Administratora danych, posiadająca stosowne kwalifikacje, a w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, odpowiedzialna za utrzymanie i nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym wypełnienie obowiązków wynikających z art. 39 RODO, zgłoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 8. Konsument – Użytkownik zawierający z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 9. Konto użytkownika – wyodrębniona przestrzeń dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu, za pośrednictwem której może on komunikować się z Usługodawcą oraz wprowadzać, przechowywać lub usuwać Dane;

 10. KIRP/Usługodawca – Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, NIP 526-10-43-011, tel. 22 300 86 40, email: e-kirp@kirp.pl;

 11. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez KIRP;

 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Użytkownik, zawierający z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 s. 1);

 14. Spam – otrzymywane przez Użytkowników niechciane i niezamówione przez nich wiadomości elektroniczne;

 15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

 16. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

 17. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

 18. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisaną w § 3 Regulaminu;

 19. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

 20. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, korzystająca z Usług, zobowiązaną do przestrzegania Regulaminu;

 21. Użytkownik końcowy – osoba fizyczna, korzystająca za pośrednictwem sieci Internet z funkcjonalności e-KIRP niewymagających rejestracji;

 22. Wizytówka – zestaw informacji oraz materiałów wprowadzonych przez radcę prawnego, przechowywanych na Koncie użytkownika oraz udostępnianych w publicznej części Usługi po wprowadzeniu odpowiadających kryteriów wyszukiwania.

 23. Złośliwe oprogramowanie – oprogramowanie, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu teleinformatycznego lub treści danych.


§ 2.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych za pośrednictwem platformy e-KIRP. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz stosowania się do zasad w nim określonych.

 2. Umowa o świadczenie Usług dostępnych na platformie e-KIRP może być zawarta z Członkiem samorządu, który wyraził chęć korzystania z e-KIRP i zaakceptował Regulamin. Zawarcie umowy i rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą dokonania czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jest jednak warunkiem skorzystania z e-KIRP. Korzystanie z e-KIRP jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu.

 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także, na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usług. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zmianę ustawień na Koncie Użytkownika lub poinformowanie Usługodawcy o rezygnacji z Usług na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Usług bez rejestracji lub korzystania z indywidualnego Konta użytkownika, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi.

 8. Cofnięcie akceptacji Użytkownika na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 9. Umowa o świadczenie Usług wygasa z chwilą skreślenia Użytkownika z list prowadzonych przez Radę właściwej okręgowej izby radców prawnych.

 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień przepisów prawa, Regulaminu lub działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, Usługodawca może, według swojego wyboru, czasowo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 11. Czasowe zablokowanie dostępu do Usługi trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny stanowiącej podstawę zablokowania, w szczególności zaniechania naruszeń i naprawy ich skutków. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Usługi.

 12. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usług po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy poczty elektronicznej lub opublikowanie tej informacji na stronie internetowej Usługodawcy.

 13. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dostęp Użytkownika do Usług oraz dostęp do Danych zostaje zablokowany. Usługodawca usuwa Dane niezwłocznie, nie później niż do 90 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Usługodawca ma jednak prawo zachować kopię Danych, jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


§3

Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

 2. Usługa jest świadczona Użytkownikom nieodpłatnie. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie na własny użytek.

 3. Dostęp do Usług świadczonych na platformie e-KIRP lub wybranych funkcjonalności tych Usług wymaga założenia Konta użytkownika lub podania identyfikatora Użytkownika i Hasła.

 4. KIRP świadczy następujące rodzaje Usług dostępnych dla zidentyfikowanych Członków samorządu:

  1. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu, za pomocą poczty elektronicznej;

  2. Platforma E-learningowa – Usługa umożliwiająca Członkom samorządu dostęp do zajęć edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w postaci wykładów, szkoleń, warsztatów, zadań, kursów oraz innych form zajęć, a także umożliwiająca dostęp do materiałów szkoleniowych i umożliwiająca udział w zajęciach przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

  3. Wizytówka radcy prawnego – Usługa umożliwiająca radcom prawnym wprowadzanie i przechowywanie informacji i materiałów na Koncie Użytkownika w formie Wizytówki oraz jej prezentację w ogólnodostępnej części Usługi pod adresem www.SzukajRadcy.pl. W szczególności świadczenie Usługi obejmuje:

   1. udostępnienie na Koncie Użytkownika, w zakładce „Wizytówka”, formularza, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować lub usuwać Dane;

   2. udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej przechowywanie Danych zamieszczonych przez Użytkownika na Koncie użytkownika;

   3. udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej prezentację Danych w części Usługi przeznaczonej dla Użytkowników końcowych;

   4. udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej Użytkownikom końcowym wyszukiwanie Danych dotyczących Użytkowników według zadanych kryteriów;

   5. umożliwienie wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z Usługi w zakresie opisanym na Koncie użytkownika.


§4

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Korzystanie z Usług przez Użytkownika jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wymagań technicznych:

  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;

  2. korzystanie z przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera w wersjach dostępnych od 2010 roku lub innej przeglądarki, o porównywalnych parametrach technicznych umożliwiających bezproblemowe korzystanie z Usług;

  3. włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies;

  4. posiadanie aktywnego konta e-mail.

 2. Wybrane podstrony e-KIRP wymagają logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

 3. Usługodawca, podczas korzystania przez Użytkownika z poszczególnych Usług, stosuje zabezpieczenia, w szczególności w zakresie ochrony:

  1. danych udostępnianych w ramach świadczonych Usług,

  2. ochrony danych osobowych przekazywanych i gromadzonych w trakcie korzystania z Usług przez Użytkownika.

 4. Usługi są świadczone w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu), z zastrzeżeniem, że w dostępie do poszczególnych Usług mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi i serwisowymi.

 5. Użytkownik potwierdza, że jest świadomy niebezpieczeństwa utraty bądź ujawnienia danych wiążącego się z korzystaniem z sieci Internet. Użytkownik zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne w celu minimalizacji powyższego niebezpieczeństwa, w szczególności przez stosowanie programów antywirusowych oraz zachowanie w poufności danych dotyczących logowania do Konta.

 6. W przypadku utraty danych do logowania lub stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu do Konta lub domniemania takiego zdarzenia, Użytkownik zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o zdarzeniu Usługodawcę.

 7. Niedozwolone jest podejmowanie działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi, działań w celu przełamania zabezpieczeń e-KIRP, a także stosowanie ukrytych kanałów dostępu, Złośliwego oprogramowania typu „wirusy”, „robaki”, „bomby czasowe”, „konie trojańskie” i innych mechanizmów umożliwiających dostęp niezgodny z intencją Usługodawcy lub mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury lub oprogramowania Usługodawcy, Użytkowników lub Użytkowników końcowych.

 8. Usługodawca może według własnego wyboru wprowadzać zmiany w funkcjonalnościach Usługi oraz dodawać nowe funkcjonalności.

 9. Użytkownik nie może udostępniać danych do logowania do Konta osobom trzecim ani w inny sposób umożliwiać im publikowania informacji w e-KIRP.

 10. W razie korzystania z funkcjonalności umożliwiającej lokalizację na mapie w usłudze Mapy Google, Użytkownika obowiązują dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth (w tym Polityka prywatności Google) dostępne pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/ oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


§ 5.

Zamieszczanie Danych w e-KIRP

 1. Zamieszczanie i edycja Danych są możliwe po zalogowaniu na Konto użytkownika.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania Danych poprawnych, rzetelnych, aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym oraz przepisami prawa.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia stwierdzi, iż Dane zamieszczone w e-KIRP naruszają ich prawa, dobra osobiste, tajemnicę prawnie chronioną, inne przepisy prawa lub dobre obyczaje lub w inny sposób ma charakter bezprawny, ma prawo powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

 4. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu dokonanym przez Użytkownika podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z e-KIRP Danych będących przyczyną naruszenia i informuje o tym fakcie Użytkownika.

§ 6.

Niedozwolone korzystanie

 1. Zamieszczanie danych w Usłudze 1. Zakres Danych zamieszczanych w Usłudze zależy od decyzji Użytkownika. Dane te mogą w szczególności zawierać: imię i nazwisko, wizerunek, dane kontaktowe Użytkownika, dane adresowe kancelarii wraz ze wskazaniem na mapie, datę wpisu na listę radców prawnych, krótką informację o Użytkowniku, artykuły, pliki, hyperlinki do stron zewnętrznych, wykaz dziedzin prawa.

 2. Użytkownik może w każdym czasie wprowadzać zmiany w Danych oraz określać zakres ich prezentacji.

 3. Użytkownik może zamieszczać w Usłudze pliki w następujących formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, txt, tiff, png, ppt, pptx.

 4. W przypadku zamieszczania hiperłącza (linku) do stron internetowych osób trzecich Użytkownik odpowiada za zgodność z prawem takiego działania, a w szczególności zobowiązuje się uzyskać niezbędne zgody i zezwolenia na zamieszczenie takiego linku.

 5. Niedozwolone jest prezentowanie przez Użytkownika Danych zawierających treści nie mające związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Usługa nie jest przeznaczona do publikacji treści o charakterze politycznym, religijnym lub osobistym. Treści powinny mieć charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników końcowych. Nie stanowią one porad prawnych.


Korzystanie z Usługi przez Użytkowników końcowych

 1. Usługa jest dostępna dla Użytkowników końcowych bez dodatkowych ograniczeń, za pośrednictwem sieci Internet. Usługa umożliwia wyszukanie według zadanych kryteriów oraz wyświetlenie Wizytówek radców prawnych.

 2. Korzystanie z wyszukiwarki i przeglądanie Danych wprowadzonych do Usługi przez Użytkowników końcowych jest dostępne nieodpłatnie.

 3. Treści prezentowane w Usłudze mają charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią one porad prawnych. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Usłudze ponosi Użytkownik końcowy.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Usługi.

 5. Zawartość wyświetlanej listy Wizytówek uzależniona jest od szczegółowości wybranych kryteriów wyszukiwania. W przypadku gdy podane kryteria spełnia więcej niż jedna Wizytówka Użytkownika, jako wynik wyszukania wyświetlonych zostaje 100 Wizytówek spełniających kryteria.

 6. Kolejność prezentacji Wizytówki na liście wynikowej uzależniona jest od uzupełnienia Danych prezentowanych na Wizytówce. Wizytówki z najbardziej kompletnymi danymi wyświetlane są jako pierwsze.

 7. Usługodawca nie zapewnia dostępu do danych dotyczących Użytkowników końcowych z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z § 9.


§ 7.

Niedozwolone korzystanie

 1. W szczególności, za działania niedozwolone uznaje się:

  1. udostępnianie Hasła lub umożliwienie dostępu do Usług z ograniczonym dostępem innym osobom;

  2. korzystanie przez Użytkownika ze złośliwego oprogramowania

 2. W przypadku korzystania z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem KIRP zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Użytkownika do danej Usługi lub wszystkich Usług.

 3. W przypadku podejrzenia, że w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług mogło dojść do naruszenia tajemnicy zawodowej lub zaniedbań w tym zakresie, działania takie mogą być zgłoszone do zweryfikowania przez odpowiednie organy samorządu.

 4. Niedozwolone jest korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem, Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz w jakikolwiek sposób naruszający dobra osobiste lub interes Usługodawcy, a także działanie przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników. Niedozwolone jest wykorzystanie Usług w celu rozsyłania Spamu lub zakłócania pracy innych usług;

 5. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkownika Danych:

  1. o charakterze bezprawnym;

  2. naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich;

  3. naruszających dobra osobiste innych osób;

  4. naruszających tajemnice prawnie chronione;

  5. naruszających dobre obyczaje, mających charakter obraźliwy lub wulgarny.

 6. W każdym czasie, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności działania Użytkownika z Regulaminem, w tym podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych wprowadzonych przez Użytkownika, prawo odmowy udostępnienia w Usług, prawo usunięcia Danych. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zamiarze skorzystania z powyższych uprawnień.


§ 8.

Odpowiedzialność

 1. KIRP dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 2. KIRP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć na skutek nieprawidłowego działania poszczególnych Usług, będącego wynikiem zdarzenia niezależnego od działań KIRP.

 3. KIRP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług lub korzystanie z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych wprowadzanych przez Użytkowników i publikowanych w e-KIRP oraz nie gwarantuje ich poprawności, rzetelności, aktualności i kompletności jak również przydatności dla Użytkowników końcowych.

 5. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa spełni wymagania Użytkownika lub że działanie Usługi będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji co do funkcjonalności lub użyteczności Usługi.

 6. KIRP nie ponosi odpowiedzialności za utratę Danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. sprzętu, oprogramowania, łącza itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od KIRP.

 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść oraz zawartość wiadomości przesyłanych za pośrednictwem udostępnionych mu Usług.

 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane po uwierzytelnieniu się w udostępnionych mu Usługach za pomocą swoich danych logowania (login i hasło).

 9. KIRP nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości ani za szkodę, która może wyniknąć w związku z działaniami Użytkowników niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za działania lub zaniechania innych Użytkowników lub Użytkowników końcowych, w szczególności za sposób wykorzystania Danych udostępnianych w Serwisie przez Użytkowników końcowych lub osoby trzecie.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i infrastruktury Użytkownika lub osób trzecich.

 12. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy stosuje się w zakresie w jakim są one dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy, Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zamieszczeniem przez niego Danych w e-KIRP. W szczególności Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich oraz wszelkie roszczenia kierowane przez takie osoby trzecie w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika Danych na Koncie i ich publikacją w e-KIRP.


§ 9.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

 2. Administrator przetwarza dane Użytkowników w celu świadczenia Usługi,  zabezpieczenia jej funkcjonowania, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz innych celach wskazanych w Polityce prywatności.

 3. Administrator gromadzi dane dotyczące Użytkowników końcowych wyłącznie automatycznie. Administrator nie zapewnia dostępu do danych dotyczących Użytkowników końcowych innym Użytkownikom, z zastrzeżeniem uprawnień określonych w Regulaminie i Polityce prywatności.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich realizacja naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się przez administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 5. Jeśli w ocenie Użytkownika przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


§ 10.

Prawa autorskie

 1. Platforma e-KIRP, inne elementy Usługi oraz zawarte w nich funkcjonalności, elementy tekstowe, graficzne, zdjęcia, aplikacje, bazy danych, programy komputerowe, arkusze, formularze, skrypty, animacje, w zakresie w jakim stanowią utwory, znaki towarowe lub bazy danych, podlegają ochronie określonej w przepisach prawa, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021, poz. 1062, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021, poz. 386 z późn. zm.).

 2. Prawa do powyższych utworów, znaków towarowych i baz danych, przysługują Usługodawcy lub odpowiednio podmiotom, których materiały, na podstawie współpracy z Usługodawcą, są udostępniane w ramach Usługi, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to Danych zamieszczanych przez Użytkownika.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z powyższych utworów, znaków towarowych i baz danych wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie i wyłącznie w ramach korzystania z Usługi, za pośrednictwem sieci Internet, bez prawa do ich modyfikacji.

 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do Danych wprowadzanych na Koncie lub publikowanych w e-KIRP lub odpowiednie licencje uprawniające go do korzystania z Danych i ich publikowania w e-KIRP, a także jeśli ma to zastosowanie, Użytkownik posiada wymagane zgody na udostępnianie w Serwisie materiałów osób trzecich lub zamieszczanie linków do stron.

 5. Z chwilą zamieszczenia Danych na Koncie, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów lub znaków towarowych zawartych w Danych w celu świadczenia przez Usługodawcę Usługi, na polu eksploatacji obejmującym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielana jest na okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi.


§ 11.

Kontakt i postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie Usług pisemnie na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa lub elektronicznie na adres: e-mail: e-kirp@kirp.pl.

 2. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

  1. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny;

  2. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

  3. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

 3. Użytkownik ma obowiązek podania aktualnych danych do korespondencji. W razie zmiany danych do korespondencji Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Usługodawcę, przy czym do czasu otrzymania zawiadomienia przez Usługodawcę, doręczenie dokonane na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne.

 4. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres kontaktowy lub e-mail adres).


§ 12.

Postanowienia dotyczące Konsumentów

 1. W przypadku Konsumentów, poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 2. Przed zawarciem Umowy, Usługodawca udostępni Konsumentowi niniejszy Regulamin, jak również wykona pozostałe obowiązki informacyjne określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Zastrzega się, że Konsumentów nie wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4. Konsument ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, od zawartej z Usługodawcą Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 10). Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie Usługodawcy. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że utraci prawo odstąpienia od umowy. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 6. Usługodawca ma obowiązek poinformować, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może odbywać się w następujący sposób:

  1. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706).

  2. Konsument może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 7. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń możliwe jest również poprzez udostępnianą przez Komisję Europejską platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 9. Usługodawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823). Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą, a Konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie Usługi Wizytówka radcy prawnego Regulamin ma zastosowanie od dnia uruchomienia tej Usługi przez Usługodawcę. O uruchomieniu Usługi Wizytówka radcy prawnego Usługodawca informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej.

 2. Zmiany w Regulaminie są udostępniane na stronie internetowej Usługodawcy oraz komunikowane z wyprzedzeniem Użytkownikom w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.

 3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa, zmian w zakresie świadczonych Usług, zmian technicznych lub organizacyjnych lub zmian w sposobie działania platformy e-KIRP lub jej funkcjonalności.

 4. Usługodawca może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, w przypadku, gdy podlega szczególnemu obowiązkowi prawnemu lub w celu przeciwdziałania nieprzewidzianym i bezpośrednim zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa.

 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik jest obowiązany zaprzestać korzystania z Usług KIRP. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Usług.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług w ramach e-KIRP z ważnych przyczyn, to jest: zakończenia działalności Usługodawcy albo zakończenia prowadzenia przez Usługodawcę działalności w zakresie prowadzenia e-KIRP. Powiadomienie o zakończeniu wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed dniem zakończenia świadczenia Usług w ramach e-KIRP.

 7. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usług na osoby trzecie.

 8. Zmiana adresów stron internetowych, adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu i jest komunikowana Użytkownikom na stronie e-KIRP.

 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.